Forum spedytorów i przewoźników
 1. 1. Warunki korzystania z serwisu
 2. 2. Polityka wykorzystywania plików Cookie
 3. 3. Polityka prywatności

Warunki korzystania z serwisu

  1. Zabrania się.
 1. 1.1 W momencie rozpoczęcia korzystania z Giełdy, Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z aktualną wersją Warunków korzystania z Giełdy (zwaną dalej Regulaminem).
 2. 1.2 Korzystając ze Strony, Użytkownikowi zabrania się:
  1. 1.2.1 Reklamowania firm, oferowanych produktów oraz usług na forum użytkowników. Służy temu sekcja "Reklamy". Istnieje też możliwość wykupienia reklamy komercyjnej.
  2. 1.2.2 Zgłaszania ofert ładunków i transportu na Forum, Czacie i w innych rubrykach. Służą temu konkretne bazy danych: „Ładunki” oraz „Transport”.
  3. 1.2.3 Blokowania aktualnych ofert.
  4. 1.2.4 Publikowanie informacji o niezapłaconych rachunkach spółki na czacie, w forum, w opiniach - dla takiej informacji jest funkcja «Nieopłacony rachunek».
  5. 1.2.5 Publikować opinii o firmie, nieuzasadnionych informacji i/lub przesyłać faktur i innych dokumentów niezwiązanych z transportem.
  6. 1.2.6 Publikowania na tablicy ogłoszeń innych treści niż ogłoszenia.
  7. 1.2.7 Pisania nie na temat czy poruszania innych zagadnień niż określone w temacie dyskusji na forum.
  8. 1.2.8 Publikowania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych.
  9. 1.2.9 Publikowania ogłoszeń wprowadzających w błąd.
  10. 1.2.10 Zgłaszania ofert ładunków i transportu należących do innej firmy.
  11. 1.2.11 Wskazywania w ofertach ładunków i transportu numerów telefonicznych należących do innej firmy.
  12. 1.2.12 Publikowania fałszywych, prowokacyjnych, obraźliwych informacji.
  13. 1.2.13 Używania niecenzuralnego, wulgarnego słownictwa.
  14. 1.2.14 Publikowania wypowiedzi obrażających inne narodowości.
  15. 1.2.15 Dyskutowania na temat sprzedaży towarów i usług.
  16. 1.2.16 Przepełnienie kanałów informacyjnych w różne sposoby (powielanie ofert, parkowanie i zamieszczenie ofert ładunków i/lub transportu bez powodu, uzywanie dużej ilości wykrzykników oraz emotików).
  17. 1.2.17 Pisania tylko wielkimi literami.
  18. 1.2.18 Rejestrowania się pod kilkoma nazwami.
  19. 1.2.19 Podawania fałszywych informacji o sobie i o firmie.
  20. 1.2.20 Celowego ingerowania w prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej lub serwera.
  21. 1.2.21 Publicznego omawiania pracy i decyzji administracji strony internetowej.
  22. 1.2.22 Ujawniania swojego loginu i hasła do serwisu osobom trzecim (w tym pracownikom firmy, partnerom, kontrahentom itp.).
  23. 1.2.23 Kopiowania bazy danych firm, klientów, ofert (ładunki i/lub transport), automatycznie, za pomocą jakichkolwiek skryptów i (lub) wszelkich narzędzi programowych.
 3. 2. Sankcje:
  1. 2.1 Niezgodne z regulaminem ogłoszenie, temat, wiadomość są redagowane lub usuwane.
  2. 2.2 Dostęp firmy do Forum zostaje zablokowany.
  3. 2.3 Rejestracja użytkownika i/lub firmy zostaje zablokowana.
  4. 2.4. Adres IP zostaje zablokowany.
  5. 2.5. W przypadku złośliwych naruszeń mogą być zastosowane wszystkie wymienione sankcje.
  6. 2.6. Za publikację ogłoszenia, które ma charakter reklamowy (w tym również informacja o konkretnym ładunku lub transporcie na Forum) firma może ponieść dodatkowe koszty.
  7. 2.7 Administracja strony internetowej ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług użytkownikowi bez uprzedzenia:
   • jeżeli użytkownik nie wypełnia swoich zobowiązań finansowych wobec administracji lub wobec trzeciej osoby (odbiorcy lub przewoźnika);
   • jeżeli użytkownik w jakikolwiek sposób powiązany z firmą lub osobą (jednakowy prawny lub faktyczny adres, ci sami użytkownicy, ukryte prawdziwe imiona użytkowników itp.), którym zablokowano dostęp do systemu w związku z niewypłacalnością lub upadłością lub nienależytym wykonaniem swoich zobowiązań finansowych.
   • Jeżeli są naruszane zasady korzystania z serwisu lub Forum.
  8. 2.8 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w ofertach ładunków i transportu oraz konsekwencje ich wykorzystania przez Użytkowników (w tym przy zawieraniu transakcji, podpisywaniu umów itp.).
  9. 2.9 Cargo.LT reprezentowany przez Eurospektras UAB nie jest stroną stosunku umownego, który powstał między Użytkownikami w trakcie korzystania z informacji podanych na stronie.
 4. 3. Uwagi:
  1. 3.1 Administracja strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia regulaminu bez uprzedzenia. Uzupełniony lub zmieniony regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu.
  2. 3.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.
  3. 3.3 Po rejestracji użytkownik i/lub firma zgadzają się przestrzegać niniejszych zasad.
  4. 3.4 Niniejsze Zasady wchodzą w życie dla Użytkownika od momentu ich przystąpienia do nich i są ważne przez czas nieokreślony.
  5. 3.5 Nieznajomość zasad nie jest usprawiedliwieniem.


Regulamin zamieszczania informacji o pracownikach na stronie www.cargo.lt

  Postanowienia ogólne
 1. 1. Zgodnie z pkt. 1.2. umowy z użytkownikiem niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników (dalej: Użytkownik) strony www.cargo.lt (dalej: Strona), którzy zamieszczają na Stronie informację o pracownikach (kierowcach, spedytorach).
 2. 2. Użytkownik strony – dowolna spółka, organizacja, firma, która podpisała umowę o korzystaniu ze strony www.cargo.lt. Użytkownik, zanim ogłosi informację, powinien się zapoznać z Ustawą o Prawnej Ochronie Danych Osobowych Republiki Litewskiej (zob. „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597), Rozporządzeniem Rządu Republiki Litewskiej z dn. 20 lutego 2002 r. (zob. „Valstybės žinios“, 2005, Nr. 143-5249), jak również innymi aktami reglamentującymi prawną ochronę danych osobowych. Użytkownik powinien też przestrzegać tych zasad.
 3. 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych pracowników (kierowców, spedytorów) na stronie www.cargo.lt służy prewencji strat materianych, których mogą doświadczyć Użytkownicy firm, przyjmując do pracy niesprawdzoną osobę. W związku z powyższym dane osobowe Użytkowników strony mogą być przetwarzane tylko w tym celu – prewencja strat materialnych firm transportowych, zapobieganie podpisaniu umów z pracownikami (kierowcami, spedytorami), którzy naruszali porządek i dyscyplinę w pracy lub z pracownikami, którzy stracili zaufanie pracodawcy.
 4. 4. Występująca w niniejszym Regulaminie osoba, czyje dane osobowe są ogłaszane na stronie i przetwarzane – to osoba pracująca zgodnie z umową w firmie Użytkownika jako kierowca, spedytor. Ochronę i przetwarzanie danych osobowych zapewnia administrator strony.


 5. Prawa Użytkownika
 6. 5. Zamieszczone na Stronie dane osobowe każdy Użytkownik strony może wykorzystywać tylko zgodnie z wymogami pkt.3 tego Regulaminu. Zabraniane jest rozpowszechnianie danych osobowych, udostępnianie ich osobom trzecim, wykorzystywanie do tworzenia swoich baz danych lub wykorzystywanie w innych celach, z wyjątkiem punktów, które są omówione w ustawach i innych aktach prawnych.
 7. 6. Użytkownik ma prawo i zobowiązuje się ogłaszać informację i dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce pracy) zgodne z prawdą. Również Użytkownik zobowiązuje się ogłaszać informację i dane osobowe w taki sposób, żeby nie były naruszone interesy prawne właścicieli danych osobowych. Za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie praw całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba przetwarzająca dane (Użytkownik).


 8. Obowiązki Użytkownika
 9. 7. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad i wymagań aktów reglamentujących prawną ochronę danych osobowych. W przypadku naruszenia zasad i aktów prawnych Użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną i administarcyjną i zobowiązany jest pokryć zwiazane z tym koszta administratora.
 10. 8. Użytkownik powinien zapewnić, żeby pracownicy lub inni przedstawiciele Użytkownika ogłąszający informację o pracownikach w imieniu Użytkownika (używając login i hasło Użytkownika) byli odpowiednio przeinstruktowani na przedmiot ochrony danych osobowych i zobowiązali się w formie pisemnej, że informacja ogłaszana na stronie jest informacją o charakterze konfidencjalnym. Użytkownik również zapewnia, że informacja ta nie będzie udostępniona osobom trzecim w czasie współpracy, jak również w czasie nieograniczonym po zakończeniu umowy i współpracy.
 11. 9. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem swoich pracowników lub innych przedstawicieli, którzy bedą mieli prawo i dostęp do loginu i hasła strony. Użytkownik również zobowiązany jest unikać użycia loginu i/lub hasła przez osoby postronne, po zakończeniu ważności hasła lub po skończeniu umowy. (Użytkownik może się zwrócić do administratora strony z prośbą o zmianę hasła i in.).
 12. 10. Porządek przydzielania loginu i hasła dla Użytkownika ustala administrator strony i umowa dotycząca korzystania z www.cargo.lt.


 13. Ograniczenia
 14. 11. Zabraniane jest przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. Dane wrażliwe – to dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależości wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego, skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Użytkownik, który ogłosił wrażliwe dane, powinien niezwłocznie wycofać te dane ze strony. Prawo usunięcia danych wrażliwych ma również administrator strony.
 15. 12. Zabraniane jest ogłaszanie kodu osobistego (asmens kodas) pracownika. Użytkownik, który ogłosił kod osobisty pracownika, powinien niezwłocznie skoregować informację tak, by kod osobisty nie był udostępniany. Prawo usunięcia kodu osobistego ma również administrator strony.


 16. Ochrona danych osobowych Użytkownika
 17. 13. Użytkownik (pracownik) zgodnie z Ustawą o Prawnej Ochronie Danych Osobowych ma prawo wiedzieć (być poinformowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych, zapoznać się z zamieszczonymi danymi osobowymi oraz sposobem ich przetwarzania, wymagać sprostowania, uaktualnienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych, za wyjątkiem archiwowanych danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z Ustawą lub innymi aktami prawnymi. Użytkownik zobowiązuje się na prośbę administratora strony lub właściciela danych bezzwłocznie podjąć się wszelkich działań, żeby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem.
 18. 14. Użytkownik, który ogłosił dane osobowe pracownika, powinien poinformować o tym swego pracownika nie później niż w chwili opublikowania tych danych po raz pierwszy, udostępniając informację zgodnie z pkt.18 Ustawy o Prawnej Ochronie Danych Osobowych:
  • Rekwizyty właściciela danych i adres (jeżeli Użytkownik i jego przedstawiciel to osoby prawne);
  • W jakim celu są przetwarzane dane osobowe;
  • Inna informacja (komu i w jakim celu są udostępniane dane właściciela danych, jakie konkretnie dane osobowe właściciel powinien podać, jakie są konsekwencje w przypadku odmowy udzielenia potrzebnych danych, prawo właściciela danych zapoznać się z przetwarzaniem danych osobowych, prawo właściciela danych wymagać uaktualnienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 19. 15. Użytkownik powinien podać następującą informację: adres firmy lub adres zamieszkania, cel przetwarzania danych osobowych, adresatów danych osobowych oraz źródła uzyskania danych. Dodatkowo można wskazać informacje kontaktowe (numer telefonu, fax, e-mail).
 20. 16. Użytkownik, podając dane osobowe pracownika, zobowiązuje się zapoznać go z prawem się nie zgodzić, aby jego dane osobowe były przetwarzane i przechowywane na stronie www.cargo.lt. Jeżeli odmowa ma podstawę prawną, administrator strony lub Użytkownik powinien bezzwłocznie i nieodpłatnie zatrzymać przetwarzanie danych osobowych i informować o tym osobę, którą dotyczą te dane.
 21. 17. Administrator Cargo.LT zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na to, że dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do wewnętrznych celów marketingowych, a także w celu informowania klientów o nowościach serwisu. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywania mailingu reklamowego, może zrezygnować z niego, klikając „Mailing” w zakładce „Pomoc”.
 22. 18. Właściciel danych, udostępniając dokumenty potwierdzające jego dane, ma prawo być poinformowany z jakich źródeł i jakie dane osobowe właściciela danych zostały pobrane, w jakim celu są przetwarzane i komu udostępniane. Administrator strony na prośbę właściciela danych o przetwarzaniu jego danych osobowych, zobowiązany jest odpowiedzieć czy dane osobowe właściciela są przetwarzane i udostępnić dla właściciela niezbędną informację nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Odpowiedź na prośbę właściciela danych powinna być w formie pisemnej. Uzytkownik tego rodzaju informację swym pracownikom udostępnia nieodpłatnie jeden raz do roku.
 23. 19. Jeżeli Użytkownik po zapoznaniu się z danymi osobowymi stwierdza, że jego dane osobowe są nieprawidłowe, niedokładne lub niepełne, powinien się zgłosić do administratora strony, który z kolei zobowiązany jest bezzwłocznie sprawdzić i skoregować nieprawidłowe, niedokładne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli właściciela danych po zapoznaniu się z danymi osobowymi stwierdza, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, niesumiennie powinien się zgłosić do administratora strony, który zobowiązany jest bezzwłocznie i nieodpłatnie sprawdzić wiarygodność danych osobowych i na pisemną prośbę właściciela danych usunąć niepoprawne lub niewiarygodne dane osobowe, za wyjątkiem archiwowanych danych.
 24. 20. Na prośbę właściciela danych o zatrzymaniu przetwarzania jego danych osobowych, dane te są archiwowane, zanim będą skoregowane i usunięte (na prośbę Użytkownika lub po zakończeniu terminu przechowywania danych osobowych). Administrator strony i Użytkownik powinni niezwłocznie powiadomić osobę, którą te dane dotyczą o skoregowaniu, wstrzymaniu przetwarzania lub usunięciu jego danych osobowych.
 25. 21. Dane osobowe są koregowane, usuwane lub przetwarzanie ich jest wstrzymywane zgodnie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość po otrzymaniu pisemnej prośby osoby zainteresowanej. Administrator strony zobowiązany jest natychmiast poinformować drogą mailową lub zamieszczając ogłoszenie na stronie www.cargo.lt o skoregowanych lub usuniętych danych osobowych osoby zainteresowanej.


 26. Postanowienia końcowe
 27. 22. Dane osobowe, które są ogłaszane na stronie www.cargo.lt powinny być dokładne i ciągle aktualizowane; niewiarygodne lub niedokładne dane osobowe powinne być skoregowane, uzupełnione, usunięte lub ich przetwarzanie powinno być zatrzymane. Dane osobowe powinny być prawdziwe, odpowiednio sformułowane i zawierać taką objętość, która jest potrzebna, by te dane były zbierane i przetwarzane. Informacja o danych osobowych powinna być formułowana w sposób nieobrażający. Za przestrzeganie wymogów tego punktu odpowiedzialny jest Użytkownik.
 28. 23. Opublikowane dane osobowe mogą być przechowywane na stronie nie dłużej niż 3 lata albo do momentu, kiedy Użytkownik sam je usuwa. Po upływie 3 lat od momentu opublikowania danych osobowych administrator strony ma prawo usunąć opublikowane na stronie dane osobowe.
 29. 24. Użytkownicy, którzy nie przestrzegają Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność prawną. Poza tym administrator strony ma prawo ograniczyć prawa Użytkownika, jeżeli zauważy naruszenie Regulaminu. Administrator ma również prawo jednostronnie zerwać umowę z Użytkownikiem, jeżeli zauważy naruszenie Regulaminu.
 30. 25. Należy dobrze się zastanowić, zanim się opublikuje dane osobowe pracownika. Takie ogłoszenie danych osobowych może naruszyć prywatność osoby i może być zabronione prawnie.
Ta strona korzysta z plików cookies, wyświetla ukierunkowane reklamy i analizuje ruch, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W szczegółach
Załadowanie danych
Status: z
+3